fbpx
Vyhlášení Osobnosti české fotografie

Přinášíme celý záznam z předání cen pro Osobnost české fotografie. Mrkněte na video. Celé znění tiskové zprávy je pod ním.

 

Asociace profesionálních fotografů ČR udělila již poosmnácté prestižní ocenění Osobnost české fotografie.

Fotografie bývá chápána jako zrcadlo skutečnosti, jako důležitá součást naší paměti, ale i vizí, které nás mohou posouvat dál. I přes nepříznivou situaci v důsledku celosvětové pan- demie, vznikla v předešlém roce pozoruhodná řada knih, projektů a dokonce i výstav (ač již ve značně limitované formě), za kterými stojí naši přední fotografové, teoretici, galeristé, či nakladatelé. Těm je především určeno ocenění APF ČR Osobnost české fotografie, které Asociace již předloni rozšířila o podporu mladých tvůrců a ve spolupráci s OOA-S (Ochran- nou organizací autorskou) udílí rovněž novou finančně dotovanou cenu určenou fotografům do 30 let.

Na realizaci této v českém prostředí ojedinělé ceny se podílel především přípravný tým Osobnosti (Jan Pohribný, Rudolf Jung a Petr Zhoř), správní rada APF, ale i mnozí teoretici, kurátoři, fotografové z řad APF i mimo ni. Nominace, kterých pro tento ročník přišlo v někte- rých kategoriích v rekordní množství, můžete nalézt na webu APF:

Jedenáctičlenná odborná porota pod předsednictvím Štěpánky Stein, ve složení Libuše Jarcovjáková, Iva Nesvadbová, Viktor Fischer, Marian Beneš, Jiří Víšek, Robert V. Novák, Lu- cie Mlynářová, Hana Hamplová, Rudolf Stáhlich a Jaroslav Fišer, vybírala, po pečlivém studiu podkladů, poprvé v historii on-line formourozhodla o udělení cen Osobnosti následovně:

Nositelem titulu Osobnost české fotografie za rok 2020 je Jaroslav Pulicar
Byl nominován Ditou Pepe, Igorem Malijevským, Josefem Mouchou a Markétou Luskačovou

zejména za jeho publikace vydané v minulém roce.

Jarda Pulicar za vlastní soustředěnou fotografickou práci, nepodléhající dobovým výkyvům a také za dlouholeté vedení a organizování dnes již kultovní domácí galerii, kterou zdravě do- plňoval a často i suploval dramaturgii oficiálních galerií.

Igor Malijevský

Zejména kvůli dvojici výrazných monografií a související výstavě. Autor patří k představitelům realistické tvorby a více než tři dekády narůstající dílo loni úspěšně shrnul i zpřístupnil. Gale- rie Valchařská zvala k zahájení jeho instalace Efemeria a zároveň k představení objemné pub- likace stejného jména. Vydal ji Robert Helbich (Brno 2020, nestránkováno, náklad neuveden). Text Lukáš Bártl. Grafická úprava: Martin Pulicar, formát: 190 x 142 mm, měkká vazba. ISBN 978-80-7609-011-8. Titul Pulicar vznikl v Nakladatelství Tomáš Pospěch – PositiF (Praha 2020, 184 stran, 78 reprodukcí, náklad neuveden). Text: Tomáš Pospěch. Grafická úprava: Martin Pulicar, formát: 285 x 215 mm, pevná vazba. ISBN 978-80-87407-28-8. Při- pomínám, že se nejedná o Pulicarovy prvotiny. Knižní debut vyšel roku 1998 (pod značkou KOVALAM). A také se hodí vzít v potaz, že se autor nezabývá jenom sám sebou. Po léta or- ganizuje výstavy věcí spřízněných fotografů a besedy s nimi.

doc. Josef Moucha

1 www.asociacefotografu.com

page1image4980288

page2image11093216 page2image5112960

Nositelem titulu Osobnost české fotografie 2020 – za dlouhodobý přínos fotografii je Josef Moucha

Byl nominován Pavlem Márou, Václavem Podestátem, Jindřichem Štreitem, Jiřím Hankem, Ondřejem Durczakem, Zdeňkem Lhotákem a Vladimírem Birgusem.

Důvodem mé nominace (Josefa Mouchy) je jeho velmi široký a fundovaný záběr na poli pro- pagace české fotografie u nás i v zahraničí. Je nejenom teoretikem historické i současné převážně české fotografie, ale od 70. let též fotografuje a svou tvorbu úspěšně vystavuje i publikuje. Je rovněž činný jako kurátor fotografických výstav. Od 80. let píše do odborného tisku o fotografii současnosti i minulosti. Vydal i několik knih o fotografii. Patří k zakládajícím členům galerie Pražský dům fotografie a od roku 2013 působí jako pedagog na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Pro mne osobně je zároveň autentickou osob- ností.

Doc. Pavel Mára

Doc. Mgr. Josef Moucha už dlouhá desetiletí významným způsobem přispívá k rozvoji české fotografie jako autor, kurátor, fotografický historik, kritik a teoretik, redaktor odborných ča- sopisů i jako vysokoškolský pedagog. Jeho obsáhlé dílo z oblasti dokumentární, portrétní, konceptuální i experimentální fotografie, vznikající od sedmdesátých let 20. století, bylo představeno na více než padesáti autorských výstavách v České republice i na Slovensku, v Německu, Polsku a USA a stalo se součástí řady významných skupinových expozic v řadě zásadních institucí. Mouchovy fotografie jsou součástí sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Moravské galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy nebo Muzea Ludwig v Kolíně nad Rýnem. V cyklech syrových subjektivních fotografií ze života v různých státech sovětské- ho bloku a zejména v unikátním souboru ze základní vojenské služby v Mošnově v 80. letech, s velkým odstupem publikovaných v knihách Válka za studena a Doličné předměty, vytvořil jedny z nejsilnějších svědectví ze života v době komunistické totality. V další části své tvorby opustil klasický dokument směrem k experimentálněji a konceptuálněji orientované fotogra- fii. V cyklu Vacilando invenčně propojoval dva záměry exponované 11 s nevelkým odstupem a zkoumal tak možnosti nevšední obrazové skladby s řadou významových kontrastů a analo- gů. Experimentální charakter má také řada dalších Mouchových cyklů, například Americký sen, Průjezd rodným městem či Škrabošky, v nichž autor prokazuje neutuchající snahu zkou- mat nové formální možnosti při zobrazování výrazně subjektivních pohledů na vnější i vnitřní svět. Zásadní význam pro prozkoumání a propagaci naší fotografie mají i jeho knihy. Je auto- rem monografií Alfonse Muchy (2000), Jana Lukase (2003), Evy Fukové (2007), Jiřího Hanke- ho (2008), Josefa Jindřicha Šechtla (2013), Jaroslava Rösslera (2005, 2014, 2018) nebo Vla- dimíra Židlického (2009, 2015). Napsal také knihu o portrétních fotografiích Františka Drtiko- la (2007) nebo předmluvy ke knihám Josef Sudek: Svatý Vít (2010) či Miloň Novotný: Londýn 60. let (2014). Vlastní stati z historie fotografie shrnul v publikacích Zážitek arény. Eseje o his- torii fotografie a technických obrazech (2004) a Obrazy z dějin fotografie české (2011). Spo-

2 www.asociacefotografu.com

page2image5113344

lečně s Helenou Musilovou připravil obsáhlý česko-anglický katalog Fotogenie identity – Paměť české fotografie (2006). Jeho Antologie české fotografie ze sbírky skupiny PPF (2013) vyšla v českém, anglickém a ruském vydání. Josef Moucha také publikoval stovky článků v časopisech Revue Fotografie, Ateliér, Host, Foto, Imago a dalších. Řadu let byl redaktorem Revue Fotografie a českým redaktorem v angličtině vycházejícího čtvrtletníku Imago. Zúčast- nil se desítek fotografických festivalů a sympozií v ČR i v zahraničí, na nichž vystoupil s mno- ha odbornými přednáškami. Jako kurátor a spolukurátor sestavil mnoho významných výstav pro přední česká a zahraniční muzea (v poslední době například výstavy skupiny 400 ASA v Národní galerii v Praze, Galerii hlavního města Prahy nebo Domě umění v Bratislavě). Rozsa- hem, kvalitou a významem svého díla by si plně zasloužil titul Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos.

Prof. Vlad. Birgus

Nositelem titulu Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let je Martin Faltejsek Nominován Josefem Mouchou, Janem Pohribným

Na titul Osobnost české fotografie za rok 2020 – do 30 let nominuji Martina Faltejska (*1993) pro jeho výraznou imaginaci a mimořádný smysl pro tvůrčí a vizuální dobrodružství. Osobitost svého nadání projevuje v médiích fotografie a videa. Ve volné i zakázkové tvorbě si udržuje jedinečnost vidění a kultivovaný styl. Zabývá se ponejvíce žánry krajinářství a ži- vých obrazů, neboli inscenované fotografie: v tomto směru vyniká zejména autoportréty. Mezi jeho profesní vizitky patří ceny Czech Press Photo (2014 a 2015 = Canon Junior Awards; 2016 = Cena dětí + nominace na 1. cenu v Lifestyle / Single), případně Canon Stu- dent Programme 2019 – stáž na Visa pour I’Image. Zkušenosti získal rovněž spoluprací s fir- mami Volvo, Lexus, BMW, ELLE, Hermés, H&M, Mercedes-Benz Fashion Week, Emirates či dalšími značkami. Martin Faltejsek obdržel od Asociace profesionálních fotografů 3. cenu v kategorii Osobnost mladé české fotografie do 30 let za rok 2018. Vystavuje jak v kolektiv- ních podnicích, tak samostatně; s vročením 2020 zpřístupnil tři různé individuální instalace: v Brně, Olomouci a v Moravské Třebové. Zvláště upozorňuji na retrospektivu Důvěrná krajina v Městském muzeu v Moravské Třebové.

doc. Josef Moucha

Na Osobnost do 30 let nominuji Martina Faltejska, výrazného mladého tvůrce inscenované fotografie s neotřelým přístupem i ke komerčnímu pojetí fotografie. Jeho prozatím nejsilnější soubor autoportrétů pracuje velmi sugestivním způsobem s hledáním identity skrze propo- jení vlastního těla s převážně přírodním prostředím.

Jan Pohribný, MQEP

2. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let získala Kateřina Sýsová
Byla nominována Štěpánkou Stein.

page3image4779840 page3image11102368

3 www.asociacefotografu.com

3. místo v kategorii Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let získal Jan Pechá- ček
Byl nominován Vladimírem Birgusem.

V kategorii Fotografická publikace roku 2020 byla protou oceněna kniha
Jaroslava Pulicara: Pulicar
Úvod Tomáš Pospěch, texty Vojta Dukát, T.S.Gottlieb, Nakladatelství Tomáš Pospěch – Posi- tiF, Praha 2020

nominovali Jiří Víšek, Václav Podestát, Igor Malijevský, Antonín Dufek, Markéta Luskačová

Po více než dvaceti letech vyšla teprve druhá kniha brněnského fotografa Jaroslava Pulicara (*1954). Práce tohoto českého dokumentaristy je méně známa, uspořádal pouze několik au- torských výstav. Tvorba Jaroslava Pulicara je osobitá mimo jiné tím, jak je v ní důsledný. Ná- roky kladené na fotografický obraz jsou propojeny životními postoji autora. Subjektivní, čer- nobílou momentní fotografii pěstuje jako náročné vztahování se ke světu.

Doc. Václav Podestát

Jaroslav Pulicar, Pulicar. a Jaroslav Pulicar, Efemeria, doslov Jaroslav Bártl, vydal Helbich, Brno 2020. Dvě autorské monografické knihy vydané najednou, to tady ještě nebylo. Vydal je fotograf Jaroslav Pulicar.První kniha je rozměrnější a je v ní přes 80 fotek, druhá je malý„špalek“ a fotek je v ní násobně víc. Snímky se liší jen tím, že jsou velké nebo malé, dobré jsou všechny. Jsou to momentky (v Efemeriích odvážnější a překvapivější), i když ukazují sta- tické věci. Myslím, že jsou prozatímním vrcholem tradice, která u nás začíná u Josefa Kou- delky, Vojty Dukáta, Bohdana Holomíčka. U Pulicara však hrají ještě menší roli formální hod- noty jako kompozice a preciznost zobrazení. Důležité je jen to, že každá fotografie je o ně- čem, ať už je to zajímavý námět, nebo originální vizuální postřeh. Hrubý vzhled momentek je provázen velkou pohotovostí, citlivostí, jemností a interpretačním důvtipem, přinášejícím pečlivému divákovi velké potěšení. Brňák Pulicar (nar. 1954) je znám i jako provozovatel malé výstavní síně ve svém bytě. Vystavovala zde většina našich nejznámějších dokumentár- ních fotografů.

PhDr. Antonín Dufek

Z historie Osobnosti české fotografie V roce 2003 se stal Osobností fotograf Josef Koudel- ka a následující rok kurátor Jaroslav Anděl. Cenu za rok 2005 obdrželi společně Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. Osobnost roku 2006 je Jiří Stach a v nové kategorii Za dlouhodobýpřínos fotografii byla ve stejném roce zvolena historička Anna Fárová. V roce 2007 byli po- rotou zvoleni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias. V roce 2009 byli oceněni fotografové Jan Reich a Jiří Všetečka, v roce 2010 teoretik a historik fotografie Antonín Dufek a fotograf Viktor Kolář, v roce 2011 fotografové Jan Po- hribný a Jiří Hanke, v roce 2012 Dita Pepe a Ivan Pinkava, v roce 2013 fotografka Eva Fuko- vá a nakladatel Karel Kerlický, v roce 2014 fotografové Jovan Dezort a Antonín Kratochvíl, v

4 www.asociacefotografu.com

page4image4940416 page4image11231152 page4image4940032

roce 2015 Pavel Mára a galerista Zbyněk Illek, v roce 2016 fotografové Jaroslav Kučera a Jiří Havel. V roce 2017 byla Osobností Libuše Jarcovjáková a za dlouhodobý přínos Markéta Luskačová. Publikací roku byla v r. 2017 zvolena kniha Josefa Mouchy : Válka za studena. Osobností roku 2018 byl zvolen Josef Koudelka a za dlouhodobý přínos Bohdan Holomí- ček. Josef Koudelka také obdržel ocenění Publikace roku 2018 za knihu Návraty. Zcela nově byla udílena Osobnost české fotografie za rok 2018 – do 30 let, kterou získala Lucia Seker- ková – Bláhová. Osobností za rok 2019 se opět stala Libuše Jarcovjáková, která rovněž získa- la cenu Publikace roku 2019 za knihu Evokativ. Osobností za dlouhodobý přínos byl jmeno- ván Zdeněk Lhoták a Cenu do 30 let získal Ondřej Durczak.

APF ČR cenu uděluje v těchto kategoriích:

1/ Osobnost české fotografie za rok 2020
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1.2020 do 31.12. 2020, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.
2/ Osobnost české fotografie – za dlouhodobý přínos fotografii
určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

3/ Osobnost mladé české fotografie 2020 – do 30 let

Cena OOA-S a APF je určena fotografovi, studentu fotografie, fotografickému pe- dagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli do 30 let, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. 2020 do 31.12. 2020 nepřekročil věk 30 let a zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci mladé české tvůrčí fografie, případně fotografie obecně, u nás a v zahraničí. Osobnost mladé české fotografie obdrží finanční cenu ve výši 30.000,- Kč. Druhé místo v kategorii Osobnost do 30 let bude odměněno archivačními papíry FOMEI pro inkoustový tis- k.v hodnotě 7.000,– Kč. Třetí v pořadí obdrží poukaz na výrobu fotografií na unikát- ním fotomateriálu Chromaluxe od laboratoře Thalia Picta v hodnotě 3.000,– Kč.

4/ Fotografická publikace roku 2020

určena fotografovi, vydavateli, teoretikovi fotografie který vytvořil v roce 2020 vynikající foto- grafickou knihu.

Záštitu nad Osobností české fotografie převzal ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek a Minis- terstvo kultury ČR. Generálním partnerem Osobnosti je ERA, a.s.. Partnery Osobnosti jsou OOA-S, Fomei s.r.o., Thalia Picta a Chromaluxe. Mediálními partnery jsou: Foto-Video, fo- toaprat.cz, heller.cz, F22. Spolupořadatelem Osobnosti je Czech Photo o.p.s.

Praha 21.6. 2021 Jan Pohribný, MQEP

prezident APF

Veškerou techniku a služby nakoupíte nejlépe ve: