fbpx
Home Soutěže Soutěž F22 pro období 11. 8. – 23. 8. 2017. Téma: tma, obloha, vesmír

Soutěž F22 pro období 11. 8. – 23. 8. 2017. Téma: tma, obloha, vesmír

Soutěž F22 pro období 11. 8. – 23. 8. 2017. Téma: tma, obloha, vesmír

Vyhrajte rychlou SD kartu Sandisk 64 GB UHS I a hrnek z limitované edice 100 let Nikonu.

Podívejte se na aktuální videozprávy a do komentáře pod nimi na Facebooku nahrajte svoji jednu fotografii na téma „tma, obloha, vesmír“. Datum pořízení fotografie nerozhoduje.

Z nahraných fotografií vybereme před dalšími zprávami, které vyjdou 25. srpna 2017, jednu fotografii, která nás bude nejvíc bavit.

Uzávěrka kola soutěže je 23. srpna 2017 v 19:00 hod.

Upozornění: Soutěž je určena zletilým fotografům a fotografkám s trvalým pobytem a zasílací adresou v České republice anebo Slovenské republice.

PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU

Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky a Slovenské republiky

(dále také „soutěž“)

  1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž pořádá Springwinter, s.r.o., se sídlem Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10, IČ: 27649601.

  1. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž se koná v období od 11. 8. 2017 do 23. 8. 2017 do 19:00 hod., na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále také „účastník“). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

  1. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je umístění soutěžní fotografie pod facebookový příspěvek s videozprávami ze dne 11. 8. 2017.

Účastník soutěže musí nahrát do komentáře svoji autorskou fotografii na téma „Tma, obloha, vesmír“. Účastník nahráním fotografie prohlašuje, že je jejím autorem a má právo tuto fotografii sdílet.

Účastníci mohou soutěžit pouze jednou v celé době trvání soutěže, pokud nahraje účastník fotografií více, bude ze soutěže vyřazen.

  1. Výhra

Výhru získává účastník, jehož fotografie pořadatele soutěže nejvíce bavila. Počet výher je 1 za soutěžní období.

Oznámení výsledku soutěže bude ve videozprávách 25. 8. 2017. Výhrou je hrnek „100 let Nikonu“ a SD karta SanDisk Ultra SDXC UHS-I 64 GB.

Výhru lze osobně převzít po předchozí domluvě v Praze, nebo bude poštou zaslána na adresu výherce, nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vyhlášení výsledků.

  1. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány na základě úspěšné komunikace s výhercem a dodání jeho kompletních kontaktních údajů. Pořadatel neodpovídá za nemožnost doručit výhru výherci. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamovat výhru není možné.

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Springwinter, s.r.o., se sídlem Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10, IČ: 27649601. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 3 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách www.f22.cz a facebookovém profilu pořadatele v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách www.f22.cz a facebookovém profilu pořadatele.

6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.f22.cz.

6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.

V Praze, dne 11. 8. 2017

Veškerou techniku a služby nakoupíte nejlépe ve: